Truy cập nội dung luôn
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 03/NQ-HĐND Về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nước trên địa bàn, quyết toán thu,chi ngân sách xã năm 2022 26-07-2023
2 05/NQ-HĐND Về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2023 26-07-2023
3 04/NQ-HĐND Về Chương trình giám sát năm 2024 của HĐND xã Phổ Nhơn nhiệm kỳ 2021-2026 26-07-2023
4 04/BC-HĐND Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND và các Ban HĐND xã trong quý I và nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2023 16-03-2023
5 01/NQ-HĐND Về việc thống nhất Phương án hóa đổi diện tích đất sản xuất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân để xây dựng các công trình công cộng trên địa bàn xã Phổ Nhơn 03-03-2023
6 02/NQ-HĐND Về thống nhất bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 03-03-2023
7 01/TB-HĐND Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND xã Phổ Nhơn năm 2023 06-02-2023
8 01/KH-HĐND công tác năm 2023 của Thường trực HĐND xã Phổ Nhơn 02-02-2023
9 10/NQ-HĐND Điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình khởi công mới cho kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của xã Phổ Nhơn 27-12-2022
10 11/NQ-HĐND về việc thống nhất Kế hoạch đầu tư công năm 2023 thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương 27-12-2022
11 12/NQ-HĐND Về nhiệm vụ thu, chi ngân sách và phương án phân bổ chi ngân sách xã năm 2023 27-12-2022
12 13/NQ-HĐND Về Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Phổ Nhơn giai đoạn 2021-2025 27-12-2022
13 15/NQ-HĐND Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND xã Phổ Nhơn khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 27-12-2022
14 17/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân xã Phổ Nhơn, nhiệm kỳ 2021-2026 27-12-2022
15 18/NQ-HĐND Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND xã Phổ Nhơn khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 27-12-2022
16 16/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân xã Phổ Nhơn, nhiệm kỳ 2021-2026 27-12-2022
17 14/NQ-HĐND Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 27-12-2022
18 06/NQ-HĐND Về Chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân xã Phổ Nhơn khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 13-07-2022
19 07/NQ-HĐND Về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách xã năm 2021 13-07-2022
20 08/NQ-HĐND Về phê chuẩn phương án sử dụng vốn kết dư ngân sách xã năm 2021 13-07-2022
21 09/NQ-HĐND Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn xã 13-07-2022
22 01/NQ-HĐND Về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân xã Phổ Nhơn khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 04-07-2022
23 04/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Trưởng Ban, Phó Trưởng ban kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân xã Phổ Nhơn khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 04-07-2022
24 05/NQ-HĐND Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND xã Phổ Nhơn khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 04-07-2022
25 02/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phổ Nhơn nhiệm kỳ 2021-2026 04-07-2022
26 03/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phổ Nhơn, nhiệm kỳ 2021-2026 04-07-2022
27 Số:05/BC-HĐND Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 30-05-2022
28 02/BC-HĐND B/c tình hình hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND xã trong quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022 16-03-2022
29 02/HĐND V/v đề nghị, kiến nghị nội dung cần thiết đưa vào chương trình nội dung giám sát năm 2023 của HĐND xã 14-03-2022
30 01/TB-HĐND Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND xã Phổ Nhơn năm 2022 10-01-2022