Truy cập nội dung luôn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

UBND XÃ PHỔ NHƠN - THỊ XÃ ĐỨC PHỔ - TỈNH QUẢNG NGÃI
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 96/TB-UBND Về việc tiến hành thu dọn cây cối, hoa màu và các tài sản khác có trên đất để thực hiện Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc- Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ (TB 96 ông Lương Văn Tám) 11-04-2023
2 97/TB-UBND Về việc tiến hành thu dọn cây cối, hoa màu và các tài sản khác có trên đất để thực hiện Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc- Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ (TB 97 ông Nguyễn Tiến Đa ) 11-04-2023
3 98/TB-UBND Về việc tiến hành thu dọn cây cối, hoa màu và các tài sản khác có trên đất để thực hiện Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc- Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ (TB 98 ông Đỗ Đức Thắng) 11-04-2023
4 100/TB-UBND Về việc tiến hành thu dọn cây cối, hoa màu và các tài sản khác có trên đất để thực hiện Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc- Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ (TB 100 ông Phạm Hữu Nghĩa) 11-04-2023
5 101/TB-UBND Về việc tiến hành thu dọn cây cối, hoa màu và các tài sản khác có trên đất để thực hiện Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc- Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ (TB 101 bà Phạm Thị Nhung) 11-04-2023
6 93/TB-UBND Về việc tiến hành thu dọn cây cối, hoa màu và các tài sản khác có trên đất để thực hiện Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc- Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ (TB 93 Hộ ông Cao Văn Quang) 11-04-2023
7 94/TB-UBND Về việc tiến hành thu dọn cây cối, hoa màu và các tài sản khác có trên đất để thực hiện Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc- Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ (TB 94 ông Huỳnh Văn Cư ) 11-04-2023
8 95/TB-UBND Về việc tiến hành thu dọn cây cối, hoa màu và các tài sản khác có trên đất để thực hiện Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc- Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ (TB 95 Huỳnh Dư ) 11-04-2023
9 99/TB-UBND Về việc tiến hành thu dọn cây cối, hoa màu và các tài sản khác có trên đất để thực hiện Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc- Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ (TB99 ông Nguyễn Xuân Hương) 11-04-2023
10 91/TB-UBND về việc công khai đường dây nóng điện thoại, hộp thư điện tử tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Phổ Nhơn 07-04-2023
11 81/TB-UBND về việc tiến hành thu dọn cây cối, hoa màu và các tài sản khác có trên đất để thực hiện Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi -Hoài Nhơn thuộc dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn xã Phổ Nhơn, Thị xã Đức Phổ.(TB 81 Hộ ông Phan Văn Có (chết), những người đồng thừa kế) 03-04-2023
12 84/TB-UBND về việc tiến hành thu dọn cây cối, hoa màu và các tài sản khác có trên đất để thực hiện Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi -Hoài Nhơn thuộc dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn xã Phổ Nhơn, Thị xã Đức Phổ.(TB 84 Hộ ông Trần Minh Đức và Bà Huỳnh Thị Hoàng) 03-04-2023
13 85/TB-UBND về việc tiến hành thu dọn cây cối, hoa màu và các tài sản khác có trên đất để thực hiện Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi -Hoài Nhơn thuộc dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn xã Phổ Nhơn, Thị xã Đức Phổ.(TB 85 Hộ ông Huỳnh Tư và bà Trần Thị Thìn) 03-04-2023
14 86/TB-UBND về việc tiến hành thu dọn cây cối, hoa màu và các tài sản khác có trên đất để thực hiện Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi -Hoài Nhơn thuộc dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn xã Phổ Nhơn, Thị xã Đức Phổ.(TB 86 Hộ ông Huỳnh Tám và bà Huỳnh Thị Hóa) 03-04-2023
15 87/TB-UBND về việc tiến hành thu dọn cây cối, hoa màu và các tài sản khác có trên đất để thực hiện Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi -Hoài Nhơn thuộc dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn xã Phổ Nhơn, Thị xã Đức Phổ.(TB 87 Ông Nguyễn Đồng, bà Huỳnh Thị Chín, ông Nguyễn Ngưu, bà Nguyễn Thị Thanh Hồng, ông Nguyễn Tấn Linh, bà Nguyễn Thị Trà Giang (đồng thừa kế của ông Nguyễn Văn Đông và bà Nguyễn Thị Cúc)) 03-04-2023
16 88/TB-UBND về việc tiến hành thu dọn cây cối, hoa màu và các tài sản khác có trên đất để thực hiện Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi -Hoài Nhơn thuộc dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn xã Phổ Nhơn, Thị xã Đức Phổ.(TB 88 Hộ Ông Nguyễn Ngọc Thơ (chết) và bà Nguyễn Thị Sáu (chết), những người đồng thừa kế) 03-04-2023
17 83/TB-UBND về việc tiến hành thu dọn cây cối, hoa màu và các tài sản khác có trên đất để thực hiện Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi -Hoài Nhơn thuộc dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn xã Phổ Nhơn, Thị xã Đức Phổ.(TB83 bà Nguyễn Thị Tư) 03-04-2023
18 61/TB-UBND về việc tiến hành thu dọn cây cối, hoa màu và các tài sản khác có trên đất để thực hiện Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi -Hoài Nhơn thuộc dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn xã Phổ Nhơn, Thị xã Đức Phổ.(TB 61 Hộ ông Nguyễn Chưa và Trần Thị Của.) 03-04-2023
19 47/TB-UBND Về việc tiến hành thu dọn cây cối, hoa màu và các tài sản khác có trên đất để thực hiện Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc- Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ 03-04-2023
20 48/TB-UBND Về việc tiến hành thu dọn cây cối, hoa màu và các tài sản khác có trên đất để thực hiện Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc- Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ 03-04-2023
21 49/Tb-UBND Về việc tiến hành thu dọn cây cối, hoa màu và các tài sản khác có trên đất để thực hiện Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc- Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ 03-04-2023
22 50/TB-UBND Về việc tiến hành thu dọn cây cối, hoa màu và các tài sản khác có trên đất để thực hiện Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc- Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ 03-04-2023
23 51/TB-UBND Về việc tiến hành thu dọn cây cối, hoa màu và các tài sản khác có trên đất để thực hiện Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc- Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ 03-04-2023
24 52/TB-UBND Về việc tiến hành thu dọn cây cối, hoa màu và các tài sản khác có trên đất để thực hiện Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc- Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ 03-04-2023
25 53/TB-UBND Về việc tiến hành thu dọn cây cối, hoa màu và các tài sản khác có trên đất để thực hiện Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc- Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ 03-04-2023
26 54/TB-UBND Thông báo về việc tiến hành thu dọn cây cối, hoa màu và các tài sản khác có trên đất để thực hiện Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi -Hoài Nhơn thuộc dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn xã Phổ Nhơn, Thị xã Đức Phổ.( TB 54 Hộ ông Nguyễn Tấn Kế - Phạm Thị Tưởng) 03-04-2023
27 55/TB-UBND Thông báo về việc tiến hành thu dọn cây cối, hoa màu và các tài sản khác có trên đất để thực hiện Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi -Hoài Nhơn thuộc dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn xã Phổ Nhơn, Thị xã Đức Phổ.( TB 55 Hộ ông Trần Văn Cải - Trần Thị Hạnh) 03-04-2023
28 56/TB-UBND Thông báo về việc tiến hành thu dọn cây cối, hoa màu và các tài sản khác có trên đất để thực hiện Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi -Hoài Nhơn thuộc dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn xã Phổ Nhơn, Thị xã Đức Phổ.( TB 56 Hộ ông Đinh Thới Thừa) 03-04-2023
29 57/TB-UBND Thông báo về việc tiến hành thu dọn cây cối, hoa màu và các tài sản khác có trên đất để thực hiện Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi -Hoài Nhơn thuộc dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn xã Phổ Nhơn, Thị xã Đức Phổ.( TB 57 Hộ bà Đỗ Thị Ba) 03-04-2023
30 58/TB-UBND Thông báo về việc tiến hành thu dọn cây cối, hoa màu và các tài sản khác có trên đất để thực hiện Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi -Hoài Nhơn thuộc dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn xã Phổ Nhơn, Thị xã Đức Phổ.( TB 58 Hộ ông Trần Xuân Dũng - Thạch Thị Thư) 03-04-2023

Trang thông tin xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Cơ quan chủ quản: UBND thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Chịu trách nhiệm nội dung: UBND xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại/Fax: 0255 3859169

Email: vtphonhon-ducpho@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Thôn An Lợi, xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi